Opdrachten

Opdrachten

“Verandering is in het begin moeilijk.
In het middenstuk is het vooral verwarrend.
En aan het einde is het fantastisch.”

Koningin Julianaschool, Apeldoorn

Periode: augustus 2020 – augustus 2021
Doel: de Raad van Bestuur laat aan het begin van dit schooljaar een extern onderzoek uitvoeren naar
de toekomstbestendigheid van deze school. Het besluit wordt genomen om de school met ingang
van 1 augustus 2021 te sluiten. Naar aanleiding van dit besluit is mijn aandacht, energie en inzet
gericht geweest op alle voortkomende werkzaamheden die hiermee gepaard gaan.
Resultaat: er heeft heel veel communicatie en afstemming plaatsgevonden tussen diverse gremia (RvB, MR, stafleden van het bestuursbureau, ouders en externen) met als doel om alle gezinnen te begeleiden naar een nieuwe school en alle kinderen een nieuwe plek te bieden op een andere school in de buurt van hun huidige school. Alle leerkrachten van de Koningin Julianaschool hebben een nieuwe werkplek gevonden binnen de huidige onderwijsorganisatie.

De Wegwijzer in Apeldoorn

Periode: oktober 2019 – augustus 2021
Doel: overbruggingsmanagement wegens vertrek directeur. Specifieke opdrachtomschrijving o.a.:
teamcultuur optimaliseren, ouderbetrokkenheid optimaliseren, ICT beleidsplan uitrollen in de school,
teamontwikkeling op gebied van EDI en optimaliseren van organisatiestructuur binnen de school.
Resultaat: schooljaar 2020-2021 stond veelal in het teken van Covid-19 en de bijbehorende uitdagingen zoals de sluiting van scholen in Nederland en het regelmatig in quarantaine gaan van groepen. Daarbij is er op het gebied van onderwijsinhoud wellicht minder vooruitgang geboekt dan vooraf als doel opgesteld. Toch kan er succesvol teruggekeken worden op deze periode omdat andere zaken tot ontwikkeling zijn gekomen. Het ontwikkelen en organiseren van onderwijs op afstand en een goede communicatie en samenwerking met ouders bijvoorbeeld.

Koningin Wilhelminaschool in Apeldoorn

Periode: oktober 2019 – december 2019
Doel: ondersteuning van de zittende directie bij onderwijsinhoudelijke en beleidsmatige thema’s en
deze thema’s in de organisatie uitzetten en borgen.
Resultaat: tijdens deze 3 maanden heb ik op verzoek van de directeur van de school een aantal beleidsplannen geschreven.

Kindcentrum Van den Bergh in Voorthuizen

Periode: februari 2019 – juli 2019
Doel: overbruggingsmanagement wegens zwangerschapsverlof van de directeur.
Resultaat: tijdens deze 4 maanden heb ik de reguliere lopende zaken opgepakt. Dit in goede samenwerking met de twee intern begeleiders van de school als managementteam. Met name de formatie, de werkverdelingsplan en de planning voor het nieuwe schooljaar hebben daarbij mijn aandacht gevraagd.

Rehobothschool in Naarden-Vesting

Periode: januari 2018 – juli 2019
Doel: overbruggingsmanagement wegens vertrek van de directeur. Naar aanleiding van een auditrapport een verbetertraject starten en kwaliteitsverbetering in opbrengsten, in vaardigheden van leerkrachten en in efficiënte lestijd aanbrengen. Daarnaast cultuurverandering in het team aanbrengen en werken volgens de richtlijnen van de cao.
Resultaat: Er is door mij ingezet op het vergroten van de leerkrachtvaardigheden en het aanpassen van de manier van lesgeven aan de huidige tijd. De opbrengsten zijn zichtbaar omhoog gegaan, de didactische vaardigheden zijn echter nog niet op voldoende niveau en deze ontwikkeling behoeft nog aandacht in de toekomst. Het gaat dan met name om de afstemming van de lesstof op het niveau van de leerling.
De verandering in de teamcultuur bleek hardnekkig te zijn en is, ondanks diverse interventies, niet voldoende geoptimaliseerd. Het is onvoldoende gelukt om als managementteam en leerkrachtenteam gezamenlijk voortdurend aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit te werken.
In mei 2019 is de school bezocht door de onderwijsinspectie voor het uitvoeren van een verificatieonderzoek. Er is door de inspecteur een compliment uitgesproken over de gekozen en uitgevoerde managementkoers. Ik heb naar aanleiding van dit inspectiebezoek het bestuur ondersteund bij de uitvoering van een herstelopdracht. Door middel van gedwongen mobiliteit en vrijwillige overplaatsing is de samenstelling van het team gewijzigd waarbij uiteindelijk de helft van het zittende leerkrachtenteam is gewijzigd.
De nieuw aangestelde directeur kan met ingang van schooljaar 2019-2020 op een goede manier starten met nieuwe ontwikkeldoelen voor de school.

Anne Frankschool in Apeldoorn

Periode: april 2016 – juni 2017
Doel: overbruggingsmanagement wegens uitval van de locatiedirecteur.
Resultaat: o.a. structuur aangebracht in dagelijkse gang van zaken en werkzaamheden daar neergelegd waar ze horen, zorg gedragen voor een goede communicatie naar ouders, zaken zoals TSO en Ouderportaal ingevoerd en/of geoptimaliseerd, stakeholders en MR meegenomen in veranderingsprocessen en leerkrachten voldoende gefaciliteerd om hun lesgevende taken goed te kunnen uitvoeren.

Sint Bernardusschool in Epe

Periode: januari 2011 – december 2017
Doel: In een krimpende omgeving de school op de kaart zetten en het leerlingenaantal op peil houden.
Resultaat: Drie items gekozen (Engels onderwijs vanaf groep 1, onderwijs op maat voor alle leerlingen en peuterinstuif) om de school van andere scholen binnen de gemeente te onderscheiden. Deze items uitgebouwd en geïmplementeerd binnen de school en het onderwijs. Daarnaast een groot deel van het team vernieuwd: door mobiliteit veel nieuwe leerkrachten aan de school verbonden. Leerkrachten zijn verantwoordelijk geworden en eigenaar van een eigen onderwijsinhoudelijk expertise-thema binnen de school. Resultaten zijn op een bovengemiddeld landelijk niveau gebracht. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar met MAM’s Kinderopvang gerealiseerd.

De Krugerstee in Vaassen

Periode: augustus 2015 – maart 2016
Doel: onderwijskwaliteit van leerkrachten op niveau brengen.
Resultaat: onderwijskwaliteit door middel van groepsbezoeken in kaart gebracht. Met het team in gesprek over het opzetten van een doorgaande lijn binnen de school aangaande o.a. pedagogisch klimaat, voorspelbaarheid van leerkrachtgedrag, instructie en feedback.
Daarnaast coaching van leerkrachten om hen op een hoger niveau te brengen.

Sint Victorschool in Apeldoorn

Periode: augustus 2010 – augustus 2011
Doel: overbruggingsmanagement wegens uitval van de directeur.
Resultaat: o.a. doorgaande lijn bewaken, communicatie met ouders en stakeholders voldoende op peil gehouden, opzetten van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar met MAM’s Kinderopvang en het team faciliteren om werkzaamheden goed te laten uitvoeren.